رمضان فرصتی برای توبه و نیکی

سلسله مقالات شاگردان اولین مقاله برتر موضوع؛ رمضان نویسنده ؛ منوره مصلح ماه پرنور و پربرکت است که الله متعال برای جمیع انسان ها فرصت توبه و بازگشت به حقیقت حیات بشری را فراخ تر میسازد تا باشد مورد رحمت ادامه مطلب

صیام

سلسله مقالات شاگردان دومین مقاله برتر حکمت های صیام شکر و سپاس فراوان به عدد ستاره گان و قطره باران و برگ درختان و زیبایی زمین وآسمان وهمه نعمات حیات که پروردگار مان اعطا کرده.  ‌ اما بعد بدان که ادامه مطلب