تجهیزات او امکانات

Mustaqbal Model School Featuress
 1. په ايل سي ډي مجهز ټولګي
 2. په پراجکټور او ايل سي ډي مجهز کمپیوټر لیب
 3. په درسي موادو او ايل سي ډي مجهز ساینس لیب
 4. مجهز ټرانسپورټ د زده کوونکو او ښوونکو د انتقال لپاره د ښار له هرې برخې
 5. د زده کوونکو د مطالعې د کچې د ودې لپاره، مطالعوي کتابتون
 6. ځانګړی تعمیر، د انجونو زده کوونکو لپاره
 7. په ټولکيو (او د ښوونڅي په اطرافو) کې امنیتي کمرې د ښه کنټرول او نظم لپاره
 8. د زده کړې او تربیې سالم چاپیریال
 9. آنلاین اداري سیسټم
 10. د زده کوونکو کورنیو ته د معلوماتو لېږد د ویبسایټ له لورې
 11. د ښوونځي د ښه امنیت لپاره امنیتي ټیم او ګارډ
شريک يې کړئ: