د لېسې نصاب

MMS Curriculum

په مستقبل خصوصي لېسه کې درې نصابونه تدریس کېږي چې د هغه له جملې یوه يې اصلي او دوه نور یې فرعي نصابونه دي.

  1. اصلي نصاب د افغانستان د پوهنې د وزارت نصاب دی.
  2. د اسلامي مضمونو نصاب (اسلامي آداب، سیرت النبي، د سورتونو حفظ، د قرآنکریم تجوید، عربي ژبه او نوراني قاعده) د لومړي ټولګي څخه پیلیږي.
  3. د آکسفورډ نصاب کې عملي او نظري کمپیوټر، انګلیسي ژیه، د انګلیسي د ژبې محاوره او ساینس په انګلیسي ژبه شامل مضامین دي او له لومړي ټولګي څخه تطبیقیږي.
  4. د نرسري ټولګي په نصاب کې دري (الفباء او کلیمې)، ریاضي(اعداد)، ریاضي په انګلیسي(اعداد)، نوراني قاعده، د کلیمو حفظ(طیبه، شهادت، …)، د مأثوره دعاګانو حفظ، دینیات، اسلامي آداب، رسم، خط او سپورټ مضونونه شامل دي.
  5. د کيجي ټولګي په نصاب کې دري ، ریاضي په دري ژبه، ریاضي په انګلیسي ژبه، ساینس په انګلیسي ژبه، کمپیوټر په انګلیسي ژبه، نوراني قاعده، د کلماتو حفظ(طیبه، شهادت، …) د معنا سره، د مأثوره دعاګانو حفظ، دینیات، اسلامي آداب، رسم، خط او سپورټ مضونونه شامل دي.
شريک يې کړئ: