فیسونه

Fees of Mustaqbal School

د مستقبل لېسې میاشتني تدریسي فیسونه په لاندې ډول دي

۱- د نرسري او کیجي ټولګي                   (۱۲۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۲- د لومړي، دوهم او درېیم ټولګي       ( ۱۳۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې

۳-  د څلورم، پنځم او شپږم ټولګي       ( ۱۵۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۴-  د اووم، اتم او نهم ټولګي                  ( ۱۸۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۵-  د لسم، یوولسم او دولسم ټولګي   ( ۲۰۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

د مستقبل لېسې میاشتني د ټرانسپورټ فیسونه په لاندې ډول دي

۱- لمړۍ کټګورۍ (د لېسې شا او خوا)          (۵۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۲- دوهمه کټګورۍ                                   (۷۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۳- درېیمه کټګورۍ                                   (۱۰۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۴- ځلورمه کټګورۍ                                 (۱۲۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۵- پنځمه کټګورۍ                                   (۱۵۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

۶- شپږمه کټګورۍ                                   (۱۸۰۰ افغانۍ په هره میاشت کې)

یادونه:

۱- تعلیمي کال ۹ میاشتې ده او فیسونه د هغه به اساس اخیستل کېږي.

۲- فیسونه د هر فصل په پیل کې (درې میاشتې) تادیه کېږي.

۲- د زده کوونکو د نوم لېکنې لپاره د نوم لیکنې فورم، د هویت کارډ، فیس کارډ  او زده کوونکو د کورنۍ اکونټ د کارولو لپاره،  ۷۵۰ افغانۍ فقط یوځل اخیستل کېږي.

شريک يې کړئ: