تجهیزات و امکانات

 1. صنوف درسی مجهز با ایل سی دی
 2. کمپیوترلب مجهز با ایل سی دی و پراجکتور
 3. ساینس لب مجهز با مواد درسی ساینسی و ایل سی دی
 4. ترانسپورت جهت حمل و نقل شاگردان و معلمین از هر نقطه شهر
 5. کتابخانه مطالعوی جهت برای رشد ظرفیت مطالعه شاگردان
 6. تعمیر و صنوف علیحده برای شاگردان طبقه اناث
 7. کمره های امنیتی در صنوف و ماحول مکتب جهت مراقبت بهتر
 8. محیط آموزشی و تربیوی سالم
 9. سیستم اداری آنلاین
 10. ویبسایت جهت ارتباط و ارسال معلومات به والدین شاگردان
 11. گارد و تیم امنیتی جهت تامین امنیت مکتب
به اشتراک بگذارید: