نصاب درسی

MMS-Mustaqbal Model School

در لیسه عالی خصوصی مستقبل سه نصاب تدریس میگردد که از آن جمله یک نصاب اصلی و دو نصاب تقویتی یا فرعی میباشد.

  1. نصاب اصلی، نصاب معارف افغانستان میباشد.
  2. نصاب تقویتی دینی (آداب اسلامی، سیرت النبی، حفظ سوره های معین در هر صنف، تجوید قرآنکریم، لسان عربی و قاعده نورانی) از صنف اول تطبیق میگردد.
  3. نصاب تقویتی آکسفورد لندن که شامل مضامین زبان انگلیسی، کمپیوتر نظری و عملی و ساینس از صنف اول تطبیق میگردد.
  4. نصاب صنوف نرسری(آمادگی اول) شامل مضامین دری(الفباء و کلمات)، ریاضی به زبان دری (اعداد)، ریاضی به زبان انگلیسی (اعداد)، قاعده نورانی(اساسات قرآنکریم)، حفظ کلمه ها(طیبه، شهادت، … )، حفظ دعا های مأثور ، دینیات، آداب اسلامی، رسم، خط و سپورت.
  5. نصاب صنوف کیجی(آمادگی دوم) شامل مضامین دری، ریاضی به زبان دری، ریاضی به زبان انگلیسی، ساینس آکسفورد، کمپیوتر به زبان انگلیسی، قاعده نورانی، حفظ کلمه ها(طیبه، شهادت، … ) با معنی آن، حفظ دعا های مأثور ، دینیات، آداب اسلامی، رسم، خط و سپورت.
به اشتراک بگذارید: