کنفرانس حفاظت محیط زیست

لیسه خصوصی مستقبل به همکاری نجم( نهاد جوانان مسلمان افعانستان) کنفرانس حفاظت محیط زیست را برای بلند بردن سطح علمی شاگردان و فرهنگ پاک زیستن براه انداخت. شاگردان با دانستن چنین موضوعات خورسند بودند و اظهار علاقه برای برنامه و ادامه مطلب

مجلس والدین ماه سرطان

مجلس والدین برج سرطان مجلس والدین در تاریخ اول سرطان روز شنبه برگذار شد. همچنان در باره حل مشلات شاگردان نظریات رد و بدل شد و  از طرف اداره لیسه خصوصی مستقبل راپور ماهوار شاگردان  به والدین تقدیم شد و ادامه مطلب