فیس ها

Mustaqbal School Fees

فیس های تدریسی ماهوار لیسه عالی مستقبل قرار ذیل است.

۱- صنوف نرسری و کیجی                  (۱۵۰۰ افغانی در هر ماه    معادل با   ۴۵۰۰ افغانی در یک سال تعلیمی)

۲- صنوف اول، دوم و سوم                 ( ۱۶۰۰ افغانی در هر ماه    معادل با   ۴۸۰۰ افغانی در یک سال تعلیمی)

۳- صنوف چهارم، پنجم و ششم          ( ۱۸۰۰ افغانی در هر  ماه    معادل با   ۵۴۰۰ افغانی در یک سال تعلیمی)

۴- صنوف هفتم، هشتم و نهـــــــــم      ( ۲۱۰۰ افغانی در هر ماه    معادل با   ۶۳۰۰
افغانی دریک  سال تعلیمی)

۵- صنوف دهم، یازدهم و دوازدهـــــم    ( ۲۳۰۰ افغانی در هر ماه    معادل با   ۶۹۰۰ افغانی در یک سال تعلیمی)

 

فیس های ترانسپورت (حَمَله) ماهوار لیسه عالی مستقبل قرار ذیل است.

۱- کتگوری اول و نزدیک مکتب             (۵۰۰ افغانی در هر ماه )

۲- کتگوری دوم                                (۷۰۰ افغانی در هر ماه )

۳- کتگوری سوم                              (۱۰۰۰ افغانی در هر ماه )

۴- کتگوری چهارم                             (۱۲۰۰ افغانی در هر ماه )

۵- کتگوری پنجم                               (۱۵۰۰ افغانی در هر ماه )

۶- کتگوری ششم                             (۱۸۰۰ افغانی در هر ماه )

 

یادداشت ها:

۱- سال تعلیمی ۹ ماهه بوده و فیس ها به اساس  آن اخذ میگردد.

۲- فیس ها فصل وار(سه ماهه) پرداخت گردد.

۲- برای ثبت نام شاگرد با اخذ فورم شمولیت، کارت هویت، فیس کارت و استفاده از حساب والدین شاگردان، مبلغ ۷۵۰ افغانی فقط یکبار اخذ میگردد.

به اشتراک بگذارید: