کانکور عقرب هفته چهارم

ID# ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th Total
۳۳۵ ۱۰۰ None ۹۶٫۸۷ ۸۸ ۲۸۴٫۸۷
۳۳۸ ۷۰٫۲۵۲ None ۶۲٫۵ ۶۰ ۱۹۲٫۷۵۲
۳۳۳ ۰ None ۰ ۰ ۰
۳۳۴ ۵۱٫۳۳۸ None ۵۳٫۱۲ NO ID MATCH X ۱۰۴٫۴۵۸
۳۴۳ ۷۰٫۲۵۲ None ۷۸٫۱۲ ۷۶ ۲۲۴٫۳۷۲
۱۰۲۰ ۳۵٫۱۲۶ None ۲۵ ۳۶ ۹۶٫۱۲۶
۲۸۱ ۴۰٫۵۳ None ۰ ۴۰ ۸۰٫۵۳
۳۱۱ ۹۱٫۸۶۸ None ۹۶٫۸۷ ۹۶ ۲۸۴٫۷۳۸
۵۲۰ ۶۴٫۸۴۸ None ۶۸٫۷۵ ۸۰ ۲۱۳٫۵۹۸
۳۲۰ ۰ None ۶۲٫۵ NO ID MATCH X ۶۲٫۵
۳۳۰ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۳۰۹ ۸۱٫۰۶ None ۶۵٫۶۲ ۶۸ ۲۱۴٫۶۸
۳۱۹ ۰ None ۰ ۰ ۰
۳۱۲ ۵۱٫۳۳۸ None ۵۶٫۲۵ ۸۴ ۱۹۱٫۵۸۸
۳۱۰ ۶۷٫۵۵ None ۰ ۸۰ ۱۴۷٫۵۵
۳۱۷ ۵۹٫۴۴۴ None ۰ NO ID MATCH X ۵۹٫۴۴۴
۵۹۹ ۰ None ۰ ۷۶ ۷۶
۷۰۶ ۶۴٫۸۴۸ None ۶۸٫۷۵ ۸۸ ۲۲۱٫۵۹۸
۷۴۴ ۸۶٫۴۶۴ None ۹۳٫۷۵ ۶۴ ۲۴۴٫۲۱۴
۵۱۱ ۷۵٫۶۵۶ None ۶۲٫۵ ۵۶ ۱۹۴٫۱۵۶
۳۲۴ ۶۴٫۸۴۸ None ۵۳٫۱۲ NO ID MATCH X ۱۱۷٫۹۶۸
۳۱۸ ۶۷٫۵۵ None ۵۰ ۴۴ ۱۶۱٫۵۵
۳۲۹ ۰ None ۴۶٫۸۷ NO ID MATCH X ۴۶٫۸۷
۳۲۵ ۶۲٫۱۴۶ None ۳۴٫۳۷ ۵۲ ۱۴۸٫۵۱۶
۳۲۸ ۷۵٫۶۵۶ None ۴۳٫۷۵ NO ID MATCH X ۱۱۹٫۴۰۶
۵۱۷ ۰ None ۰ ۴۰ ۴۰
۳۳۱ ۵۹٫۴۴۴ None ۰ ۳۶ ۹۵٫۴۴۴
۳۲۳ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۳۳۲ ۰ None ۴۳٫۷۵ ۵۲ ۹۵٫۷۵
۲۶۴ ۵۱٫۳۳۸ None ۵۹٫۳۷ ۴۴ ۱۵۴٫۷۰۸
۲۹۱ ۳۵٫۱۲۶ None ۴۶٫۸۷ ۴۴ ۱۲۵٫۹۹۶
۲۸۶ ۷۰٫۲۵۲ None ۵۶٫۲۵ ۵۶ ۱۸۲٫۵۰۲
۲۸۷ ۶۴٫۸۴۸ None ۳۱٫۲۵ ۴۴ ۱۴۰٫۰۹۸
۳۰۵ ۶۲٫۱۴۶ None ۳۷٫۵ NO ID MATCH X ۹۹٫۶۴۶
۲۹۶ ۰ None ۰ ۳۲ ۳۲
۴۹۸ ۴۰٫۵۳ None ۰ ۶۰ ۱۰۰٫۵۳
۲۹۵ ۴۵٫۹۳۴ None ۵۰ ۶۰ ۱۵۵٫۹۳۴
۲۸۸ ۰ None ۲۵ ۴۴ ۶۹
۳۰۶ ۴۳٫۲۳۲ None ۲۸٫۱۲ ۲۸ ۹۹٫۳۵۲
۲۹۰ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۵۱۳ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۵۰۰ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۶۱۹ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۷۸۸ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۸۹۹ ۳۵٫۱۲۶ None ۷۱٫۸۷ ۸۴ ۱۹۰٫۹۹۶
۲۹۲ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
۲۹۳ ۴۳٫۲۳۲ None ۳۱٫۲۵ ۲۸ ۱۰۲٫۴۸۲
۲۹۸ ۴۰٫۵۳ None ۳۴٫۳۷ ۲۸ ۱۰۲٫۹
۵۰۴ ۲۴٫۳۱۸ None ۰ NO ID MATCH X ۲۴٫۳۱۸
۳۰۷ ۰ None ۶۲٫۵ ۶۰ ۱۲۲٫۵
۹۹۱ ۰ None ۰ NO ID MATCH X ۰
به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *