کانکور برج عقرب هفته اول

ID# ۱st ۲nd ۳rd ۴th ۵th Total
۳۳۵ ۱۰۰ ۱۰۰
۳۳۸ ۷۰٫۲۵۲ ۷۰٫۲۵۲
۳۳۳ ۰ ۰
۳۳۴ ۵۱٫۳۳۸ ۵۱٫۳۳۸
۳۴۳ ۷۰٫۲۵۲ ۷۰٫۲۵۲
۱۰۲۰ ۳۵٫۱۲۶ ۳۵٫۱۲۶
۲۸۱ ۴۰٫۵۳ ۴۰٫۵۳
۳۱۱ ۹۱٫۸۶۸ ۹۱٫۸۶۸
۵۲۰ ۶۴٫۸۴۸ ۶۴٫۸۴۸
۳۲۰ ۰ ۰
۳۳۰ ۰ ۰
۳۰۹ ۸۱٫۰۶ ۸۱٫۰۶
۳۱۹ ۰ ۰
۳۱۲ ۵۱٫۳۳۸ ۵۱٫۳۳۸
۳۱۰ ۶۷٫۵۵ ۶۷٫۵۵
۳۱۷ ۵۹٫۴۴۴ ۵۹٫۴۴۴
۵۹۹ ۰ ۰
۷۰۶ ۶۴٫۸۴۸ ۶۴٫۸۴۸
۷۴۴ ۸۶٫۴۶۴ ۸۶٫۴۶۴
۵۱۱ ۷۵٫۶۵۶ ۷۵٫۶۵۶
۳۲۴ ۶۴٫۸۴۸ ۶۴٫۸۴۸
۳۱۸ ۶۷٫۵۵ ۶۷٫۵۵
۳۲۹ ۰ ۰
۳۲۵ ۶۲٫۱۴۶ ۶۲٫۱۴۶
۳۲۸ ۷۵٫۶۵۶ ۷۵٫۶۵۶
۵۱۷ ۰ ۰
۳۳۱ ۵۹٫۴۴۴ ۵۹٫۴۴۴
۳۲۳ ۰ ۰
۳۳۲ ۰ ۰
۲۶۴ ۵۱٫۳۳۸ ۵۱٫۳۳۸
۲۹۱ ۳۵٫۱۲۶ ۳۵٫۱۲۶
۲۸۶ ۷۰٫۲۵۲ ۷۰٫۲۵۲
۲۸۷ ۶۴٫۸۴۸ ۶۴٫۸۴۸
۳۰۵ ۶۲٫۱۴۶ ۶۲٫۱۴۶
۲۹۶ ۰ ۰
۴۹۸ ۴۰٫۵۳ ۴۰٫۵۳
۲۹۵ ۴۵٫۹۳۴ ۴۵٫۹۳۴
۲۸۸ ۰ ۰
۳۰۶ ۴۳٫۲۳۲ ۴۳٫۲۳۲
۲۹۰ ۰ ۰
۵۱۳ ۰ ۰
۵۰۰ ۰ ۰
۶۱۹ ۰ ۰
۷۸۸ ۰ ۰
۸۹۹ ۳۵٫۱۲۶ ۳۵٫۱۲۶
۲۹۲ ۰ ۰
۲۹۳ ۴۳٫۲۳۲ ۴۳٫۲۳۲
۲۹۸ ۴۰٫۵۳ ۴۰٫۵۳
۵۰۴ ۲۴٫۳۱۸ ۲۴٫۳۱۸
۳۰۷ ۰
۹۹۱ ۰
به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *